Ewolucjonizm

biologia stacjonarna, III rok studiów licencjackich

  • wykład (30 godzin) I rok studiów magisterskich – dr hab. prof. J. Świętojańska
  • ćwiczenia w formie konwersatoriów (30 godzin) – dr hab. prof. J. Świętojańska
  • zaliczenie wykładu – egzamin pisemny w formie testu

Zamierzone efekty kształcenia:

Student w trakcie zajęć zapoznaje się z podstawowymi koncepcjami oraz nowymi nurtami we współczesnym ewolucjonizmie oraz poznaje historię myśli ewolucyjnej. Podczas kursu biologii ewolucyjnej będą poruszane zagadnienia: dobór naturalny a dryf genetyczny, teorie doboru płciowego i krewniaczego, przyczyny zmienności na poziomie molekularnym i populacyjnym, ewolucja genów i genomów, powstawanie nowych gatunków, powstawanie nowości ewolucyjnych i bioróżnorodności, wymieranie pojedynczych taksonów i wielkie wymierania.

Nabyte umiejętności:

Zrozumienie mechanizmów ewolucji, a przez to zrozumienie wpływu biologii ewolucyjnej na rozwój innych dziedzin nauki, włączając nauki humanistyczne. Ewolucjonizm umożliwia poznanie nie tylko procesów odpowiedzialnych za zmiany na różnych poziomach organizacji biologicznej, ale również ewolucyjnych korzeni natury ludzkiej (psychologia ewolucyjna).

Regulamin, program zajęć i pliki do pobrania:

w zakładce "Dla studentów".

Aktualności