Dydaktyka Przedmioty obowiązkowe Zasady systematyki filogenetycznej

Zasady systematyki filogenetycznej

biologia stacjonarna, I rok studiów magisterskich

  • wykład (15 godzin) –  dr R. Ruta
  • konwersatorium (15 godzin) – dr R. Ruta
  • zaliczenie wykładu – egzamin pisemny w formie testu

Zamierzone efekty kształcenia:

Studenci zapoznają się z teorią i praktyką klasyfikacji zwierząt. Przedstawione są techniki i metody taksonomii opisowej i rekonstrukcji filogenezy zwierząt. Podstawy nomenklatury zoologicznej. Charakterystyka doboru cech przydatnych do klasyfikacji.

Umiejętności:

Zapoznanie się z warsztatem pracy systematyka i różnymi typami prac taksonomicznych. Zrozumienie procesu selekcji informacji do rekonstrukcji filogenezy i krytyczne spojrzenie na problemy ewolucji cech przydatnych do klasyfikacji filogenetycznej.

Aktualności